Par mums

 SAKAR? AR KORONV?RUSU “COVID-19” “HOTEL MADONA” IZMITIN?ŠANAS PAKALPOJUMI IESP?JAMI AR IEPRIEKŠ?JU SASKA?OŠANU. T?lrunis:+371 27008414

    Madonas Viesn?ca atrodas paš? pils?tas centr?. Klientiem pied?v?jam kvalitat?vus, Eiropas standartiem atbilstošus viesn?cas pakalpojumus, par ko liecina 3 zvaig×?u sertifik?ta pieš?iršana. Istabi?as apr?kotas ar m?ksto gr?das segumu, WC, duš?m, TV, internetu. Šobr?d naktsm?jas varam pied?v?t 82 person?m, bet ja nakš?ot?ju skaits ir liel?ks, kl?jam papildvietas.Viesn?cas darba laiks 24 stundas diennakt?.

Ikviens pie mums ir laipni gaid?ts!