Cenr?dis

Viesn?cas pakalpojumu cenas

Vienviet?gs numurs (single)
29-36 EURO
Divviet?gs numurs (double)
39-53 EURO
Divviet?gs numurs (twin)
39-53 EURO
Tr?sviet?gs numurs (triple)
49-61 EURO
?etrviet?gs numurs (?etrviet?gs)
58-74 EURO
Lukss 64-79 EURO
Papildus gultasvieta istab? 10 EURO
B?rniem l?dz 6 gadu vecumam gultasvieta
Bez maksas
B?rniem no 6 l?dz 12 gadu vecumam gultasvieta 5 EURO
Maksa par dz?vnieku istab? 15 EURO

Cenas nor?d?tas ar PVN 12%.

Numuri?a cena ir par laiku no iebraukšanas dienas plkst. 14:00 l?dz n?koš?s dienas 12:00. 

Istabas cen?s iek?autas brokastis.

_________________________________________________________________

Par m?su viesn?cas pakalpojumiem ir iesp?jams nor??in?ties ar sekojoš?m debetkart?m un kred?tkart?m:

       american_express