Papildus pakalpojumi

SIA "Madonas Viesn?ca" saviem klientiem pied?v? sekojošus papildus pakalpojumus:

Konferen?u z?le - l?dz 40 cilv?kiem lielai grupai

Kafejn?cas telpas pas?kumiem - l?dz 100 cilv?kiem lielai grupai

Varam pal?dz?t noorganiz?t kafijas pauzes vai galdu kl?šanu pas?kumiem.