Istabas
Madonas viesn?c? ir 37 m?sdien?gi un ?rti numuri?i, tai skait?:

Visas istabas ir apr?kotas ar m?ksto gr?das segumu, WC, TV, internetu.

Viesn?cas ?ka ir pieejams bezvadu internets, ko klienti var izmantot bezmaksas.

R?p?joties par viesu miegu, pied?v?jam vilnas spilvenus, k? ar? spilvenus, kas pild?ti ar gri?iem.

K? ar? esam padom?juši par gara auguma viesiem, ier?kojot atseviš?us numuri?us ar liel?ka izm?ra gult?m ?rt?kai gul?šanai.

Pie mums istab?s nav at?auts sm???t, tam ir paredz?ta speci?li iek?rtota vieta viesn?cas iekštelp?s.

Viesn?cas klientiem tiek pied?v?tas ar? brokastis.

Lai izv?l?tos sev vispiem?rot?ko rezerv?šanas veidu, l?dzu, apmekl?jiet sada?u rezerv?cija !