Priv?tuma politika

SIA “Madonas viesn?ca”

priv?tuma politika

Kas M?s esam?

Sabiedr?ba ar ierobežotu atbild?bu ’’Madonas viesn?ca’’, re?istr?cijas numurs: 45403011064, juridisk? adrese: Saieta laukums10, Madona, Madonas nov., LV-4801.

 

J?su priv?tums un uztic?ba Mums ir svar?ga

M?su m?r?is ir p?c iesp?jas skaidr?k un saprotam?k inform?t J?s par to, k? un k?p?c M?s izmantojam J?su personisko inform?ciju.

M?su m?r?is ir likt Jums justies droši,izpaužot Mums savus personas datus. Personas dati ir jebk?da inform?cija, kasvar tikt izmantota, lai identific?tu indiv?du.

M?s veicam atbilstošus pas?kumus, lainodrošin?tu, ka J?su personas dati pie Mums vienm?r ir droš?b? un lai J?su personas datu apstr?de notiktu atbilstoši sp?k? esošajiem datu aizsardz?bas ties?bu aktiem, m?su iekš?j?m k?rt?b?m.

Mums ir svar?gi b?t caurskat?miem,apstr?d?jot J?su personas datus.

M?s esam ap??mušies aizsarg?t J?su personisko inform?ciju un iev?rot konfidencialit?ti visur, ko m?s dar?m. Š? politika ?auj Jums uzzin?t, k?dus datus M?s varam ieg?t par jums, k? M?s tosizmantosim, un sniegs inform?ciju par J?su ties?b?m un to, k? J?s ar Mums varatsazin?ties.

Dažreiz mums ir j?maina M?su Priv?tuma politika. Šaj? vietn? tiks public?tas visas izmai?as, kuras, protams, ir pieejamas Jums jebkur? laik?.

 

K?du kategoriju personas datus M?s iev?cam un k?d???

 

Viesn?cas pakalpojumu sniegšana

M?s apstr?d?jam J?su personas datus, lai nodrošin?tu Jums viesn?cas pakalpojumus, tai skait? naktsm?tnes nodrošin?šanu. Ja J?s nesniegsiet nepieciešamos personas datus, J?s nevar?siet sa?emt M?su pakalpojumus.Mums ir saistoši likumos noteiktie viesn?cu pien?kumi, tai skait? pien?kums identific?t savu klientu, proti, Mums ir pien?kums noteikt, vai J?s esat t? persona, par kuru uzdodaties.

Personas datus no klientu re?istr?cijas anket?m M?s glab?jam 3  gadus.

 

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

- Personisk? inform?cija (v?rds, uzv?rds, personas kods vai dzimšanas datums, pilson?ba (jeb valstspieder?ba))

- Kontaktinform?cija (adrese, t?lru?a numurs)

 - Maks?jumu inform?cija, ja veicat bezskaidras naudas maks?jumu (maks?jumu kartes numurs un der?guma termi?š)

 - Cita inform?cija, lai nodrošin?tu viesn?cas pakalpojumus (piem?ram, automaš?nas re?istr?cijas numurs, ja viesn?ca pied?v? autost?vvietas pakalpojumu un ja izmantojat to)

Pakalpojuma nodrošin?šana

 - Elektronisk? pasta adrese

J?su piekrišana

- Personas apliecinoša dokumenta (pases vai personas apliec?bas) dati

M?su likumiskais pien?kums identific?t klientus

 

Izmantojot M?su pakalpojumus, J?s apliecin?t, ka J?su nor?d?tie personas dati ir prec?zi un pareizi un ka J?s esat sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu. M?s nevaram garant?t pakalpojumu sniegšanu, Ja sniedzat neprec?zus datus.

 

 

Videonov?rošana

M?s veicam videonov?rošanu un apstr?d?jam J?su personas datus, kad J?s atrodaties M?su viesn?cas teritorij?,gan J?su personisk?s, gan M?su darbinieku, klientu un ?pašuma droš?bas nol?kos.Videonov?rošanas ieraksti M?su sist?m?s tiek glab?ti l?dz 30  dien?m.

 

 

 

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

- Biometrijas dati (sejas att?ls)

M?su likum?g? interese

M?su darbinieku un klientu vit?lo interešu, tostarp vesel?bas un dz?v?bas aizsardz?ba

 

Rekl?ma/informat?vie materi?li

P?c J?su piekrišanas M?s J?s inform?jam par daž?diem M?su un trešo personu jaunumiem un aktualit?t?m, ko M?s pieg?d?jam k? rekl?mas un informat?vos materi?lus.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

- Personisk? inform?cija (v?rds, uzv?rds)

- Kontaktinform?cija (dz?vesvietas adrese, e-pasta adrese, mobil? t?lru?a numurs)

J?su piekrišana

 

S?kdatnes (Cookies)

S?kdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglab?tas J?su k? interneta lietot?ja ier?c? (dator?,planšet?, mobilaj? t?lrun? un tml.), apmekl?jot M?su interneta vietni.S?kdatnes “atceras” J?su pieredzi un pamatinform?ciju un t?d?j?di uzlabo M?suinterneta vietnes lietošanas ?rtumu.

Izmantojot s?kdatnes, tiek apstr?d?ti interneta vietnes lietošanas v?stures dati, diagnostic?tas probl?mas un tr?kumi vietnes darb?b?, iev?kta lietot?ju paradumu statistika, k? ar? tiek nodrošin?ta vietnes funkcionalit?tes piln?ga un ?rta izmantošana.

Ja J?s nev?laties at?aut izmantot s?kdatnes, J?s to varat p?rtraukt, izmanot savas interneta p?rl?kprogrammas uzst?d?jumus, tom?r t?d? gad?jum? M?su interneta vietnes lietošana var b?t trauc?ta un apgr?tin?ta. Saglab?to s?kdat?u dz?šana ir iesp?jama J?su ier?cesinterneta p?rl?kprogrammas uzst?d?jumu sada??, dz?šot saglab?to s?kdat?u v?sturi.

 

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

- Interneta vietnes lietot?ju preferences, paradumu statistika  

J?su piekrišana (Interneta p?rl?kprogrammas konfigur?cija)

 

 

No k?diemavotiem m?s sav?cam personas datus?

J?s

M?s apkopojam J?su sniegtos personasdatus, kurus J?s sniedzat Mums pirms M?su pakalpojuma nodrošin?šanas, k? ar? kad J?s apmekl?jat M?su viesn?cas teritoriju (videonov?rošana) vai M?su m?jaslapu (s?kdatnes), k? ar? Jums piesakoties rekl?mas un informat?vo materi?lu sa?emšanai.

Sadarb?bas partneri

Ja J?s veiksiet M?su pakalpojuma pas?t?šanu caur M?su sadarb?bas partneriem (piem?ram, Booking.com, t?risma a?entiem, operatoriem), no šiem sadarb?bas partneriem m?s ieg?sim datus, lainodrošin?tu M?su pakalpojuma sniegšanu Jums.

 

Kam M?s nododam J?su personas datus?

-Pakalpojumu sniedz?ji un sadarb?bas partneri

Lai pild?tu savas saist?bas pret Jums (piem?ram,lai nodrošin?tu naktsm?tnes rezerv?ciju), M?s nododam J?su personas datus uz??mumiem, kas sniedz Mums ?rpakalpojumus. M?s r?p?gi p?rbaud?m visus ?rpakalpojuma sniedz?jus (personas datu apstr?d?t?jus), kas M?su v?rd? un uzdevum? apstr?d? J?su personas datus. M?s izv?rt?jam, vai ?rpakalpojuma sniedz?ji pielieto atbilstošus droš?bas pas?kumus, lai J?su personas datu apstr?de notiktu atbilstoši M?su uzdevumiem, nor?d?jumiem, instrukcij?m un likumu pras?b?m. Šie uz??mumi nav ties?gi J?su personas datus izmantot k?diem citiem m?r?iem.

Ties?bu aizsardz?bas iest?des,valsts un pašvald?bu iest?des

Lai pild?tu likumu pien?kumus, M?s varam nodot J?su personas datus ties?bu aizsardz?bas iest?d?m (piem?ram, policijai),k? ar? valsts un pašvald?bu iest?d?m p?c to piepras?juma. M?s varam nodot J?su personas datus ar? ties?bu aizsardz?bas iest?d?m (piem?ram, ties?m), k? ar? valsts un pašvald?bu iest?d?m, lai aizst?v?tu M?su juridisk?s intereses,sast?dot, iesniedzot un uzturot juridiskas pras?bas.

 

Personas datu nodošana ?rpus Eiropas Savien?bas un Eiropas Ekonomisk?s zonas (ES/EEZ)

M?s vienm?r cenšamies apstr?d?t J?su personas datus Eiropas Savien?bas un Eiropas Ekonomisk?s zonas (ES/EEZ) teritorij?. J?su personas dati netiek apstr?d?ti valst?, kas atrodas ?rpusES/EEZ, lai nodrošin?tu Jums izv?l?to pakalpojumu.

Personas datu nodošana un apstr?de ?rpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamats, proti, lai izpild?tu likuma pien?kumu, nosl?gtu vai izpild?tu l?gumu, saska?? ar J?su piekrišanu vai ar?citos šauri defin?tos ?pašos gad?jumos.

 

Cik ilgi J?supersonas dati tiek glab?ti?

Visi no Jums ieg?tie personas dati tiek glab?ti tik ilgi, kam?r J?s izmantojat M?su pakalpojumus, vai ar? kam?r J?s neatsaucat savu piekrišanu, ja J?su personas dati tiek apstr?d?ti, pamatojotiesuz to. Ilg?ks personas datu uzglab?šanas laiks ir pie?aujams, lai izpild?tu likumu pras?bas par dokumentu vai inform?cijas glab?šanas minim?lo termi?u vai ar? lai aizsarg?tu M?su likum?g?s intereses.

Kad šis periods ir beidzies, M?s droš? veid? izdz?s?sim J?su personas datus vai padar?sim tos nepieejamus(arhiv?šana), vai ar? neidentific?jamus, lai tos vairs nevar?tu sasaist?t ar Jums.

 

K? M?s aizsarg?jam J?su personas datus?

M?s nodrošin?m, past?v?gi p?rskat?m un uzlabojam aizsardz?bas pas?kumus, lai aizsarg?tu J?su personas datus no nesankcion?tas piek?uves, nejaušas nozaud?šanas, izpaušanas vai izn?cin?šanas. Lai to ?stenotu, M?s pielietojam m?sdienu tehnolo?ijas, tehniskas un organizatoriskas pras?bas, t.sk., izmantojot ugunsm?rus, antiv?rusu programmas.

Tom?r, M?s rekomend?jam Jums iev?rot visp?r?jos datora un interneta lietošanas droš?bas noteikumus, k? ar? J?su priv?to datu (it ?paši personu apliecinošo dokumentu) aizsardz?bas unglab?šanas pras?bas, un M?s neuz?emsimies atbild?bu par nesankcion?tu piek?uvi J?su personas datiem un/vai datu zudumu, ja tas noticis J?su vainas vai nolaid?bas d??.

 

J?su ties?bas

Normat?vais regul?jums datu aizsardz?bas jom? pieš?ir Jums vair?kas ties?bas ietekm?t J?su personas datu apstr?di.

- Piek?uve personas datiem

Jums ir ties?bas piepras?t apstiprin?jumu no Mums, vai M?s apstr?d?jam J?su personas datus, un š?dosgad?jumos piepras?t piek?uvi personas datiem, ko M?s apstr?d?jam par Jums, vai ar? izsniegt inform?ciju par personas datiem, ja tiešas piek?uves nodrošin?šana nav paredz?ta.

- Personas datu labošana

Ja uzskat?t, ka inform?cija par Jums ir nepareiza vai nepiln?ga, Jums ir ties?bas l?gt Mums to izlabot.

- Piekrišanas atsaukšana

Cikt?l m?s apstr?d?jam J?su personas datus, pamatojoties uz J?su piekrišanu, Jums ir ties?bas jebkur? laik? atsaukt savu piekrišanu personas datu apstr?dei.

- Iebildums pret datu apstr?di rekl?mas nol?kiem

Jums ir ties?bas jebkur? laik? iebilst pret savu personas datu apstr?di rekl?mas pieg?des nol?kiem.

- Iebildums pret apstr?di, pamatojoties uz likum?gaj?m interes?m

Jums ir ties?bas iebilst pret personas datu apstr?di, ko veicam, pamatojoties uz M?su likum?gaj?m interes?m. Tom?r M?s turpin?sim apstr?d?t J?su datus pat tad, ja b?siet iebildis pret to, ja Mums b?s p?rliecinoši motiv?ti iemesli turpin?t apstr?d?t personas datus. Lai ?stenotu iepriekš min?t?s ties?bas, l?dzu iesniedziet Mums rakstveida iesniegumu.

- Dz?šana

Noteiktos apst?k?os Jums ir ties?bas pras?t Mums dz?st J?su personas datus, tom?r tas neattiecas uz gad?jumiem, kad likums pieprasa Mums saglab?t datus. Lai ?stenotu iepriekš min?t?s ties?bas,l?dzu, iesniedziet Mums rakstveida iesniegumu.

- Apstr?des ierobežojums

Noteiktos apst?k?os Jums ir ties?bas ierobežot savu personas datu apstr?di. L?dzu, ?emiet v?r?, ka gad?jum?, ja J?s piepras?t, lai J?su datu apstr?de tiek ierobežota, tas var ietekm?t J?su iesp?jas sa?emt M?su pakalpojumus. Lai ?stenotu iepriekš min?t?s ties?bas,l?dzu iesniedziet Mums rakstveida iesniegumu.

- Datu p?rnese

Visbeidzot, Jums ir ties?bas sa?emt vainodot savus personas datus t?l?k citam datu p?rzinim. Š?s ties?bas ietver tikaitos datus, ko esat sniedzis Mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai l?gumu,k? ar? ja apstr?d?šana tiek veikta automatiz?ti. Lai ?stenotu iepriekš min?t?s ties?bas, l?dzu iesniedziet Mums rakstveida iesniegumu.

 

Ar ko varu sazin?ties, ja man ir k?di jaut?jumi?

Ja Jums rodas k?di jaut?jumi par J?su personas datu apstr?di, l?dzu, sazinieties ar Mums.

Ja neesat apmierin?ts ar sa?emto atbildi, Jums ir ties?bas iesniegt s?dz?bu Datu valsts inspekcij? (www.dvi.gov.lv)

 

 

Datu p?rzi?a kontaktinform?cija

SIA “Madonas viesn?ca”

Adrese: Saieta laukums 10, Madona, Madonas nov., LV-4801

E-pasts: vilnis85@inbox.lv

Informat?vais t?lrunis: 29278800