Papildus pakalpojumi

SIA "Madonas Viesn?ca" saviem klientiem pied?v? sekojošus papildus pakalpojumus:

Konferen?u z?le - l?dz 40 cilv?kiem lielai grupai

Viesu ?rt?bai pied?v?jam ar? ve?as mazg?šanu, ?v?šanu un gludin?šanu.

Viesn?cas ?k? atrodas kafejn?ca.