T?RISMS

 

Madonas apk?rtnes

 

TOP objekti

 

AttÄ?lu rezultÄti vaicÄjumam â??madonas muzejsâ?                     

 

                    Madonas muzejs:

 

·      PAST?V?G?  EKSPOZ?CIJA

 

?"Novadaarheolo?ija" un virtu?l? ekspoz?cija "Madonas novadasenv?sture".

 

·      IZST?DES

 

                              Adrese: Skolas iela 12, Madona, Madonas novads,LV-4801

 

                                               T?lrunis:+371 64822480

 

                                               Fakss:+371 64822481

 

                                               E-pasts:muzejs@e-madona.lv

 

JÄÅ?a Seiksta keramikas darbnÄ«ca                                                 

 

                    J??a Seiksta keramikasdarbn?ca:

 

·      Ekskursijapa podnieka darbn?cu.

 

·      L?dzdal?bam?la podu veidošan?.

 

·      Pie m?jasesoš? dai?d?rza apskate.

 

·      Iesp?jaieg?d?ties vai pas?t?t m?la izstr?d?jumus un d?rza keramiku.

 

    Adrese: Dumpu iela 16, Madona, Madonas novads,LV - 4801

 

    T?lrunis:+371 26126247 (J?nis Seiksts un Tija Seiksta)(LV, RU, GER)

 

     E-pasts:tijaseiksta@gmail.com

 

 

 

                     “L?vi”:

 

·      Kazufermas un sierotavas apskate.

 

·      Kazuv?rošana (gan?mpulk? ap 300 kazas).

 

·      Sierudegust?cija un ieg?de.

 

·      Iepriekšsaska?ojot, tiek pied?v?ta tom?tu zupa ar kazas sieru.

 

Adrese: Ozolkrogs, B?rzaunes pagasts, Madonas novads,LV - 4853

 

T?lrunis: +371 29187164 (Raimonds Melderis),

 

                           29180251 (DaceMeldere)

 

E-pasts: kazas.siers@inbox.lv

 

 

 

 

 

 Kalsnavas arbor?tums:

 

·      Izzinošaekskursija gida pavad?b?.

 

·      Tematiskiepas?kumi un darbn?cas.

 

·      25m augsts skatu tornis.

 

·      Iesp?jaiepaz?t dabas retumu daudzveid?bu.

 

·      Orient?šan?sskuju koku labirint?.

 

·      Izgl?tojošassp?les.

 

Adrese: Latvijas valsts meu Kalsnavasarbor?tums, "Ogu ?ves", Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonasnovads, Latvija, LV-4860

 

T?lrunis: +371 29326912 (Sanita, LV, ENG),+37127841099 (Sandija, LV, RU, GER)

 

E-pasts: arboretums@lvm.lv

 

                           "Domu pietura":

 

                         

 

·      M?jasv?nu degust?cijas programma

 

·      Sarunaspar v?nu un padomi t? gatavošan?.

 

·       V?nu ieg?de (iepriekš piezvanot).

 

      Adrese: Rai?a iela 19,Madona, LV-4801

 

                                        T?lrunis: +371 29296045 (Astra Rieksti?a)(LV, RU); 26395710 (IlzeRieksti?a) (LV, RU, ENG)

 

                                        E-pasts: info@domupietura.lv

 

 

 

 

 

·      NAKŠ?OŠANA MADONAS VIEN?C?

 

AttÄ?lu rezultÄti vaicÄjumam â??lUBÄ?NAS EZERSâ?

 

 

 

      

 

     Lub?nas ezers:

 

·       Lub?na mitr?ja Inform?cijas centra apmekl?jums.

 

·       P?rg?jiens pa 800 m garo „Teirumnieku purva taku”.

 

·       Lub?na ezera zivju ieg?de.

 

·       Laivu braucieni pa Aiviekstes upi.

 

·      ?denst?risma un att?st?bas centrs "B?ka"

 

        Adrese:Madonas un R?zeknes novadi

 

       T?lrunis:+371 29234956 (Lub?na mitr?ja inform?cijas centrs - L?ga un Ilze)

 

       E-pasts:lubanamitrajs@gmail.com

 

 

 

 

 

AttÄ?lu rezultÄti vaicÄjumam â??varaklanu pilsâ?                 

 

 

 

 

 

                Varak??nupils:

 

·      ”M?lest?bas akmenis”

 

·      T?rismatakas

 

·      Ekskursijas

 

Adrese: Varak??nu Novada muzejs, Pils  iel?-29, Varak??ni, Varak??nu novads, LV4838;

 

Telefons:  64866164  ;  mob.  29359242  ;

 

E-pasts: varaklanupils@inbox.lv